Spelregels ‘Kleur Doorn Oranje’

Deelname-voorwaarden “KLEUR DOORN ORANJE”

Initiatief van Oranjevereniging DOORN (naar een idee van MBM Wedding & Events en Café de Waerdt)

Deelname
· Deelname is gratis
· Deelname vindt plaats wanneer je op www.oranjeverenigingdoorn.nl het aanmeldingsformulier volledig hebt ingevuld en akkoord gaat met de deelname-voorwaarden
· Per huisnummer kan er één keer worden ingeschreven voor personen vanaf 18 jaar en ouder
· Leden van het Oranje-bestuur mogen uiteraard ook hun huis versieren, maar zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd én maken geen kans op één van de mooie prijzen
· Jouw huis dient 27 april 2022 versierd te zijn, omdat dán de beoordeling door de jury plaatsvindt. De jury wordt aangewezen door de Oranjevereniging. De versiering dient 6 mei 2022 uiterlijk verwijderd te zijn
· De Oranjeverenigingen is t.a.t. bevoegd de deelname-voorwaarden te wijzigen of de wedstrijd zonder opgaaf van reden stop te zetten/te annuleren.


Persoonsgegevens
· Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan derden
· Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.


Winnaar
· De winnaars van de 3 mooist versierde woningen in Doorn, worden objectief gekozen door een onpartijdige jury. Er zijn 3 prijzen te behalen, welke worden aangeboden door de plaatselijke middenstand
· De winnaars ontvangen persoonlijk bericht via de gegevens die d.m.v. het aanmeldformulier zijn ingediend. Wanneer de winnaar niet binnen één week na bekendmaking reageert op het e.mailbericht van Oranjevereniging Doorn, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen
· De winnaars worden via www.oranjeverenigingdoorn.nl én (na akkoord van de prijswinnaar) de (social)media kanalen bekend gemaakt
· Alle organiserende Oranjeverenigingen zijn bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude
· Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld
· Het is niet mogelijk de gewonnen prijzen om te ruilen voor een andere prijs of geldbedrag.


Aansprakelijkheid
· Deelname aan de wedstrijd is geheel op eigen risico. De Oranjevereniging is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan de activiteit
· De Oranjevereniging is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vernieling, beschadiging of vermissing van eigendommen van deelnemers voor, tijdens of na de activiteit
· De deelnemer vrijwaart de Oranjevereniging voor schade die derden lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten voor, tijdens of na de activiteit. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.


Beeldmateriaal
· De deelnemer gaat akkoord met het mogelijk gebruik van een foto, film, video, TV-opname, internetvermelding en dergelijke, van de versierde woning, voor promotionele doeleinden van de Oranjevereniging, zoals ook op de website en flyers.
· Als de deelnemer hier bezwaar tegen heeft, dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de Oranjevereniging bij aanmelding van deelname.


COVID-19
· De deelnemer dient zich bij de wedstrijd aan de geldende corona maatregelen te houden, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels
· Indien naar het redelijk oordeel van de Oranjevereniging de deelnemer op enigerlei wijze in strijd handelt met de geldende corona maatregelen of aanwijzingen en instructies van de Oranjevereniging, dan kan de deelnemer van deelname aan de activiteit worden uitgesloten.

Veel VersierPlezier!