BELEIDSPLAN

Statuten

De Oranjevereniging Doorn, hierna te noemen “ de Vereniging”, is opgericht op 17 augustus 1928. Haar huishoudelijk reglement is vastgesteld in de ledenvergadering gehouden op 13 maart 1946 en gewijzigd op 28 januari 1964. In haar ledenvergadering, gehouden op 13 januari 1999, heeft de Vereniging met volstrekte meerderheid van stemmen besloten haar statuten notarieel vast te laten leggen. Op 23 april 1999 zijn de statuten gepasseerd bij de heer mr. Hendrick de Cock, notaris ter standplaats Doorn. Op 19 februari 2009 zijn de statuten op een paar punten aangepast om te voldoen aan de regels die door de Belastingdienst aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) worden gesteld.

Doelstelling / visie

De Vereniging heeft ten doel het bevorderen van een viering op waardige wijze in Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug, van de nationale feestdagen en gedenkdagen (zie artikel 2 van de statuten van de Vereniging), omdat zij vindt dat het gevoel van saamhorigheid tussen de dorpsgenoten door deze vieringen wordt bevorderd en daarmee de samenhang tussen de bewoners van de dorpsgemeenschap.

Om dit doel te bereiken wil de Vereniging

 • Leden (en donateurs) werven
 • Fondsen werven
 • Feestelijkheden organiseren in verband met en op de nationale feestdagen en gedenkdagen
 • Samenwerken met het Gemeentebestuur
 • Samenwerken met partners, die een gelijk doel nastreven
 • Doelmatig te werk gaan

Jaarlijks doet het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering de leden een voorstel voor de minimale hoogte van de jaarlijkse contributie. De Vereniging beoogt niet het maken van winst en streeft geen commerciële belangen na. Incidentele exploitatie overschotten worden aangewend in overeenstemming met de doelstelling van de Vereniging.

Bestuur

In artikel 9 van de statuten van de Vereniging is bepaald, dat het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Het bestuur bestaat anno 2016 uit zes natuurlijke personen, waaronder een voorzitter, een secretaris een vice-voorzitter en een penningmeester. De bestuursleden hebben geen onderlinge familie- of vergelijkbare relaties.

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleid en ambitie

Jaarlijks stelt het bestuur van de Vereniging in de loop van het kalenderjaar een programma op van de voorgenomen activiteiten in het daarop volgende jaar, dat wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering, die aan het begin van elk kalenderjaar wordt uitgeschreven. Bij de voorbereiding van het programma wordt op onderdelen, waar nodig overleg gevoerd met plaatselijke ondernemingen en verenigingen en de gemeente Utrechtse Heuvelrug en worden de noodzakelijke vergunningen aangevraagd binnen de daarvoor geldende termijnen.

De Vereniging streeft samenwerking na met de andere Oranjeverenigingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hierbij wordt onder andere gedacht aan evenementen, die tijdens Koningsdag of Bevrijdingsdag de deelnemende dorpen bezoeken op een verschillend tijdstip.

Jaarlijks wordt in de eerste helft van het kalenderjaar, bij voorkeur in de maand januari, een algemene vergadering van de leden van de Vereniging belegd, waarin het bestuur verslag uitbrengt over het gevoerde beleid en de stand van inkomsten en uitgaven in het voorafgaande kalender jaar en deze ter goedkeuring aan de vergadering voorlegt.

Ter bekostiging van de activiteiten op de genoemde feest en gedenkdagen wordt door de Vereniging gerekend op de giften van de leden, bijdragen van sponsors, de opbrengst van advertenties in het programmaboekje dat in april huis aan huis in Doorn bezorgd wordt en een subsidie van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar Doorn deel van uit maakt.

Promotie / informatie aan leden 

Bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door het bestuur door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigde leden en door plaatsing van een oproep in de plaatselijke courant (zie statuten Artikel 16).

De ouders van de leerlingen van de Basisscholen in Doorn en van de peuters van de Doornse peuterspeelzalen, worden in januari van elk jaar op de hoogte gesteld van de voorgenomen activiteiten van de Oranjevereniging Doorn van dat jaar.

De Vereniging heeft een website. Deze website wordt gebruikt om de activiteiten van de Vereniging onder de algemene aandacht te brengen en voor rapportage daarover. De website dient ook voor de openbaarmaking van het jaarverslag en de financiële verantwoording, alsmede de werving van nieuwe leden en sponsors.

Na verkregen vergunning voor het programma van Koningsdag, 4 mei en/of Bevrijdingsdag, worden deze gepubliceerd op de website, in de plaatselijke courant en in een programma Magazine, dat in Doorn, in de maand april, huis aan huis wordt bezorgd. De verkoop van ruimte voor advertenties in dit Magazine maakt deel uit van de activiteiten van de Vereniging voor het verkrijgen van sponsorgeld.

Geldmiddelen         

De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit:

 • Bijdragen van personen en instellingen
 • Lidmaatschapsgelden / Donaties
 • Subsidie van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • Opbrengsten van advertenties en Sponsoring door bedrijven
 • Baten
 • Fondsenwerving

In overeenstemming met de vigerende beleidsregels wordt door het bestuur van de Vereniging een aanvraag ingediend bij de Gemeente Utrechtse Heuvelrug voor een budgetsubsidie voor de organisatie van de voorgenomen activiteiten op Koninginnedag en/of Bevrijdingsdag van het volgende begrotingsjaar

Toezicht op het gevoerde financiële beleid

Het boekjaar van de Vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. De staat van baten en lasten wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voorgelegd. Deze stukken worden ondertekend door alle bestuursleden.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie bestaande uit twee leden (die geen deel van het bestuur uitmaken) die de staat van baten en lasten aan het eind van het lopende boekjaar onderzoekt en aan de eerst volgende algemene ledenvergadering verslag uitbrengt van haar bevindingen (zie artikel 15 van de statuten).

Op grond van haar bevindingen kan de kascommissie de ledenvergadering voorstellen het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Aldus goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 2016

Peter Kroes

Voorzitter